Logo TM
Trwa komunikacja

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ www.teatr-muzyczny.lodz.pl

§1. DEFINICJE

Bilet online - oznacza zakupiony Bilet, dostarczony w postaci załączonego do wiadomości email pliku (format PDF) wysłany na wskazany przez Nabywcę adres email;
Bilet - oznacza dokument uprawniający do udziału w oznaczonym Wydarzeniu możliwy do nabycia lub rezerwacji za pośrednictwem Witryny;
Nabywca - osoba korzystająca z Witryny celem zakupu ;
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin zakupu za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.teatr-muzyczny.pl (Witryny);
Strona Płatności - strona internetowa www.tpay.com, administrowana przez tpay , Krajowy Integrator Płatności S.A.plac Andersa 3, 17 piętro 61-894 Poznań ;
Teatr - Teatr Muzyczny z siedzibą w Łodzi, przy ul. Północnej 47/51 (91-425 Łódź), działający jako Instytucja Kultury, wpisanym do rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 22/94, NIP: 724-000-17-70, REGON: 000279203 ; zwany również Sprzedawcą.
Użytkownik- osoba każdorazowo dysponująca Biletem;
Widz – osoba uczestnicząca w wydarzeniu
Witryna - oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.teatr-muzyczny.lodz.pl, i podstrony, której administratorem jest Teatr;
Wydarzenia – publiczne wykonania spektakli teatralnych i innych form teatralnych, koncerty i wszelkie inne wydarzenia artystyczne i kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Teatr w jego siedzibie, na które Teatr prowadzi sprzedaż biletów.
BOW – Dział sprzedaży biletów i obsługi widzów Teatru Muzycznego w Łodzi, tel.: 507 248 564, e-mail: rezerwacja@teatr-muzyczny.lodz.pl

§ 2. SPRZEDAŻ ONLINE BILETÓW NA WYDARZENIA


Postanowienia ogólne.

 1. Internetowa sprzedaż Biletów na Wydarzenia odbywające się w Teatrze odbywa się całodobowo wyłącznie za pośrednictwem strony: bilety.teatr-muzyczny.pl.
 2. Zakup Biletów na Wydarzenia jest możliwy pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Nabywca następujących, minimalnych wymagań technicznych.
  a. połączenia urządzenia końcowego z siecią Internet,
  b. adresu poczty elektronicznej (e-mail),
  c. oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej, takiej jak: Firefox wersja 3.0 lub nowsza, Chrome wersja 35 lub nowsza, Internet Explorer wersja 10 lub nowsza itp.,
  d. posiadania drukarki do wydruku czarno-białego bądź telefonu lub urządzenia mobilnego (typu smartfon, tablet, e-czytnik) obsługującego pliki PDF, umożliwiającego późniejsze wygenerowanie zakupionego Biletu online.
 3. Do dokonania zakupu online Biletów niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Złożenie Zamówienia online wiąże się z równoczesnym dokonaniem przez Nabywcę zapłaty za Zamówienie.
 5. Zapłata za Zamówienie online odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, przy użyciu karty płatniczej lub przelewu elektronicznego.
 6. Płatności obsługiwane są za pośrednictwem operatora płatności internetowych Krajowy Integrator Płatności S.A. plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań.
 7. Ceny podane przy każdym Bilecie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto zawierającymi należne podatki (w tym podatek VAT) oraz są wiążące w chwili składania Zamówienia przez Nabywcę

Ogólne zasady składania Zamówień online

 1. 1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Teatrem następuje za pośrednictwem strony internetowej Teatru: bilety.teatr-muzyczny.lodz.pl i wymaga spełnienia następujących warunków: a) wyboru terminu Wydarzenia, b) wyboru miejsc/-a zamawianych Biletów, wyboru/określenia ich wariantu cenowego, jeżeli istnieje taka możliwość, c) podania danych Nabywcy: imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, d) zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu, e) zaakceptowania wymaganych zgód, f) złożenia przez Nabywcę Zamówienia online, h) dokonania przez Nabywcę zapłaty za Zamówienie drogą elektroniczną, przy użyciu karty płatniczej, przelewem elektronicznym.
 2. Po prawidłowym dokonaniu płatności Nabywca otrzyma: − potwierdzenie jej przeprowadzenia, − potwierdzenie realizacji transakcji na wskazany przez Nabywcę adres e-mail wraz z Biletem na Wydarzenie w formacie PDF.
 3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu Zamówienia online bądź niezapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Anulowanie /modyfikacja Zamówienia online jest możliwa jedynie przed zatwierdzeniem płatności.
 5. Zamówienie uważa się za zaakceptowane z chwilą odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Nabywcy.
 6. Brak potwierdzenia zapłaty za Zamówienie przez bank Nabywcy w ciągu 40 minut od wysłania Zamówienia online powoduje automatyczne anulowanie Zamówienia.
 7. W przypadku automatycznego anulowania Zamówienia online, środki pobrane z konta bankowego Nabywcy pozostają u operatora systemu płatniczego firmę tpay (z . plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań), którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować drogą mailową lub telefonicznie, wówczas operator systemu płatniczego poinformuje Kupującego drogą mailową o sposobie dalszego postępowania.
 8. Teatr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego tpay
 9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż objęta Regulaminem nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 10. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Nabywcy; w tym celu należy podczas procesu zakupu zaznaczyć pole wyboru Faktura VAT i uzupełnić o wymagane dane.
 11. Za podanie prawidłowych danych do faktury VAT odpowiada Nabywca.

Szczegółowe zasady zakupu Biletów online

 1. Sprzedaż online Biletów na określone Wydarzenie kończy się na 3 godziny przed jego rozpoczęciem. W przypadku wybranych Wydarzeń Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zamknięcia sprzedaży online Biletów.
 2. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zamknięcia sprzedaży Biletów online.
 3. Obsługą sprzedaży Biletów online ze strony Teatru zajmuje się BOW.
 4. Teatr zastrzega sobie prawo do sprzedaży Biletów na wybrane Wydarzenia w ramach specjalnych promocji cenowych, ustalanych indywidualnie.
 5. System sprzedaży online umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 14 Biletów na dane Wydarzenie. Teatr zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby dostępnych Biletów przy jednorazowym zakupie w przypadku niektórych Wydarzeń.
 6. Po dokonaniu płatności online, na wskazany przez Nabywcę adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie realizacji transakcji. W przypadku zakupu Biletu online przesłany zostanie również Bilet, zapisany w formie pliku PDF. Bilet można wydrukować lub zapisać na trwałym nośniku danych. Do wydruku Biletu online należy używać białego papieru w formacie A4, tak aby wydrukowane kody były dobrze widoczne.
 7. Bilet może być okazany na wyświetlaczu urządzenia mobilnego, z którego jest możliwość odczytania kodu 2D za pomocą skanera do kontroli Biletów. Urządzenie mobilne może wymagać dostępu do Internetu, za którego koszt połączenia ponosi Nabywca zgodnie z taryfą jego operatora.
 8. Nabywca jest zobowiązany do okazania Biletu online w momencie wejścia na Wydarzenie.
 9. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie w przypadku, gdy Bilet online jest zniszczony lub nieczytelny, a weryfikacja kodu jest niemożliwa lub gdy kod Biletu został już użyty.
 10. Nabywca nie może zamazywać lub trwale usuwać żadnych danych Biletu. W przypadku wykrycia takich działań Bilet traci ważność, bez prawa do zwrotu jego wartości.
 11. W przypadku Biletów wyświetlanych/generowanych jako plik PDF na urządzeniu mobilnym, wyświetlacz nie może być uszkodzony, z ustawieniem możliwie maksymalnej jasności wyświetlacza.
 12. Bilet online stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu, na jakie został wystawiony.
 13. Pojedynczy Bilet online uprawnia do wejścia jedną osobę.
 14. Bilet online podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie; nie ma możliwości ponownego wykorzystania Biletu.
 15. Bilet online nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób. W przypadku wykrycia takiego postępowania Bilet traci swoją ważność.
 16. Nabywca jest odpowiedzialny za udostępnianie Biletu osobom trzecim.

Zwroty Biletów zakupionych online

 1. Bilety na Wydarzenia zakupione online nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Powyższe nie narusza praw konsumenta, zgodnie z art.38 pkt. 12 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U.2014.827 z późn. Zmianami).
 2. W przypadku odwołanego Wydarzenia Teatr dokonuje zwrotu przelewem na rachunek bankowy, z którego została dokonana transakcja zakupu Biletów.
 3. Informacja o odwołanych Wydarzeniach oraz o zmianie repertuaru, a także o opcjach zwrotu do wyboru jest przesyłana na adres email podany w formularzu Zamówienia online. W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego, Teatr nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie powyższych informacji do Klienta.
 4. Nabywca jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania informacji, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej poprzez odesłanie wiadomości z informacją na jaki rodzaj zwrotu się decyduje na adres podany w korespondencji.
 5. Zwrot płatności za Bilety nastąpi niezwłocznie, nie później niż 15 dni roboczych od przesłania przez Nabywcę wiadomości, o której mowa w pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych niezbędnych do zwrotu Biletu.
 7. Reklamacje można zgłaszać na adres bow@teatr-muzyczny.lodz.pl.